Dzisiaj jest:  15 Lipca 2019   Imieniny: Henryka, Igi
     
Strona Główna
Strona Główna
Historia
Drzewica
Urząd Gminy i Miasta
Rada Gminy i Miasta
Informacje
Komisje
Uchwały
Gospodarka
Oferta turystyczna
Klaster Przemysłowy COP
Kultura
Fundusze unijne
Oświata
Linki
Kontakt
Odpady po nowemu
 

Wrota Regionu Łódzkiego

 
Liczba odwiedzin
.:  10520331  :.
 
Informacje

Kompetencje Rady Gminy i Miasta :

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami) do wyłącznej właściwości Rady Gminy i Miasta należy:

 • Uchwalanie statutu gminy.
 • Ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.
 • Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza.
 • Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu.
 • Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Uchwalanie programów gospodarczych.
 • Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza.
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
 • Określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.
 • Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
 • Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 


 

 

Prace merytoryczną przed sesją wykonują stałe komisje Rady powoływane i działające na podstawie § 30, 31, 32 Statutu Gminy i Miasta Drzewica

§ 30 /Statutu Gminy i Miasta Drzewica /

1. Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada powołuje komisje stałe lub doraźne do określonych zadań.

2. Komisje podlegają wyłącznie Radzie.

3. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych, zakres zadań komisji doraźnych oraz ich skład osobowy określają odpowiednie uchwały Rady.

4. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 radnych a maksymalnie 5-ciu radnych.

5. Członków komisji Rada wybiera w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

6. Przewodniczącego komisji powołuje Rada na wniosek członków komisji zaś wiceprzewodniczącego wybiera komisja spośród członków komisji.

7. Radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej jednej komisji lecz nie więcej niż w dwóch.

8. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady nie mogą przewodniczyć komisją stałym.

9. Komisja przedkłada Radzie do 31 stycznia i do 31 lipca każdego roku półroczny plan pracy oraz sprawozdanie z działalności za okres półroczny.

10. Komisja składa sprawozdania z działalności za okres półroczny.

§ 31 / Statutu Gminy i Miasta Drzewica /

1. Do zadań komisji stałych należą w szczególności:

1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których zostały powołane,

2) kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych pod względem zgodności ich działania z uchwałami Rady w zakresie właściwości komisji,

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Burmistrza oraz członków komisji,

4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał.

5) badanie terminowości załatwiania przez Burmistrza i jednostki organizacyjne postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie właściwości komisji,

6) współpraca z innymi komisjami Rady.

2. Posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący komisji lub Zastępca Przewodniczącego komisji ustalając porządek . Z przebiegu posiedzenia sporządzany jest protokół.

3. Wnioski dotyczące zmian do przedłożonych projektów uchwał Przewodniczący komisji przedkłada Burmistrzowi w ciągu 2 dni od terminu posiedzenia komisji.

4. Posiedzenia odbywają się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy, co najmniej raz w miesiącu.

5. Zatrudnienie osób przy pracach interwencyjnych i publicznych przy współudziale budżetu gminy i wybór tych osób podlega opinii odpowiednich komisji, kierownika opieki społecznej i sołtysów.

§ 32 / Statutu Gminy i Miasta Drzewica /

1. Stałymi komisjami Rady są:

Komisja Rewizyjna

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

Komisja Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Współpracy z Zagranica i Komunalizacji

2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski, bez prawa udziału w głosowaniu

 


 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
 
 
 
 
Urząd Gminy i Miasta Drzewica, ul. Staszica 22 26-340 Drzewica tel. 048-375-60-91 fax 048-375-66-41 e-mail ugm@drzewica.pl
Copyright © Urząd Gminy Drzewica
CMS S@M CONCEPT Intermedia
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.