Dzisiaj jest:  15 Lipca 2019   Imieniny: Henryka, Igi
     
Strona Główna
Strona Główna
Historia
Drzewica
Urząd Gminy i Miasta
Władze
Referaty
Rada Gminy i Miasta
Gospodarka
Oferta turystyczna
Klaster Przemysłowy COP
Kultura
Fundusze unijne
Oświata
Linki
Kontakt
Odpady po nowemu
 

Wrota Regionu Łódzkiego

 
Liczba odwiedzin
.:  10520119  :.
 
Referaty

REFERAT  ORGANIZACJI,  PROMOCJI I KADR 

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:

1/ zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,

2/ zapewnienie prawidłowej obsługi mieszkańców przez Urząd,

3/ sporządzanie projektów zarządzeń, prowadzenie ich zbioru oraz zbioru umów i przepisów ogólnie obowiązujących,

4/ opracowywanie projektów uchwał Rady,

5/ organizowanie obsługi prawnej urzędu i Rady,

6/ sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Rady oraz kierownictwa urzędu,

7/ prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, ośrodka pomocy społecznej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

8/ opiniowanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników,

9/ analizowanie i opiniowanie projektów przejmowania przez gminę zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień i przygotowywanie wystąpień w tej sprawie.

10/nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków,

11/załatwianie spraw pieczęci Urzędu i pracowników (ustalanie treści, zamawianie, wydawanie, zwrot, ewidencja).

12/zapewnienie prawidłowych warunków bhp i ppoż w Urzędzie,

13/prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu i spraw socjalnych pracowników,

14/udział i współpraca z instytucjami w rozwiązywaniu problemów bezrobocia w gminie,

15/wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta i organów samorządowych, przeprowadzanie referendów i wyborów do rady gminy,

16/promocja i reklama gminy i miasta,

17/prowadzenie archiwum zakładowego w oparciu o instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

18/wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.

 

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, SPOŁECZNYCH I WOJSKOWYCH

 

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:

1/ realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

2/ koordynowanie i wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o dostępie do informacji niejawnych,

3/ współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,

4/ udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych,

5/ dokonywanie kontroli dokumentacji związanej z przeprowadzeniem zbiórek publicznych,

6/ wydawanie zezwoleń na zgromadzenia i zabawy publiczne,

7/ prowadzenie nadzoru nad gminnymi placówkami upowszechniania kultury,

8/ współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym oraz rządowymi instytucjami kultury,

9/ organizowanie na terenie gminy i miasta działalności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej,

10/współpraca z instytucjami i organizacjami, których celem działania jest ochrona zdrowia,

11/zgłaszanie państwowej inspekcji sanitarnej przypadków chorób zakaźnych,

12/współdziałanie z organami wojskowymi i starostwem w przygotowaniu poboru i jego prowadzenia,

13/prowadzenie pozostałych spraw gminy i miasta związanych z powszechnym obowiązkiem obrony,

14/prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

15/organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,

16/współdziałanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiązku obrony cywilnej,

17/współdziałanie z jednostkami w zakresie zwalczania skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

18/współdziałanie z właściwymi organami ochrony przeciwpożarowej i zapewnienie dopełnienia obowiązków spoczywających na gminie w zakresie tej ochrony tzn. zasobów wody, środków alarmowania i łączności, wart przeciwpożarowych, wyposażenia i nadzoru nad ochotniczymi strażami pożarowymi z terenu gminy i miasta.

 

 

URZĄD  STANU  CYWILNEGO

 

1/Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo o aktach Stanu Cywilnego.

2/Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

 

REFERAT  BUDŻETU  I  PODATKÓW

 

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:

1/ opracowywanie programów gospodarczych, prognoz finansowych dla gminy i miasta,

2/ prowadzenie wymiaru podatków, opłat i innych wpływów gminy i miasta (wymiar, egzekucja, stosowanie ulg, ewidencja),

3/ prowadzenie ewidencji podatkowej,

4/ przygotowywanie projektów uchwał podatkowych i budżetowych dla Rady,

5/ przygotowywanie Zarządzeń z zakresu budżetu,

6/ współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi,

7/ wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i zaświadczeń o nie zaleganiu w płaceniu podatków,

8/ bieżące realizowanie budżetu gminy i miasta oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu realizacji.

9/ prowadzenie księgowości budżetowej.

10/prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, Biblioteki, GOKu i Ośrodka Pomocy Społecznej oraz diet i ryczałtów dla pracowników i radnych

11/prowadzenie spraw kasowych Urzędu.

12/organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości.

13/sporządzanie sprawozdań i informacji z działalności finansowej i budżetowej gminy i miasta.

14/sporządzanie rocznego projektu budżetu gminy i miasta oraz przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia.

15/prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków funduszy specjalnych.

16/wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych


 

REFERAT  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ,

BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

 

Do zakresu działania referatu należy w szczególności:

1/ opracowywanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych planów wynikających z przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym,

2/ dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i miasta,

3/ wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,

4/ sporządzanie projektów planów i remontów inwestycyjnych,

5/ prowadzenie i koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów oraz zapewnianie prawidłowego nadzoru nad ich realizacją,

6/ programowanie infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,

7/ sporządzanie projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniu,

8/ efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne, modernizacyjne i remonty kapitalne,

9/ prawidłowe rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazanie urządzeń do eksploatacji,

10/budowa i modernizacja, utrzymanie i odnowa dróg gminnych,

11)opiniowanie w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich i gminnych oraz zaliczanie drogi do kategorii dróg wewnętrznych,

12)wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową i na zajmowanie pasa drogowego, orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia w odniesieniu do dróg gminnych,

13)zarządzanie ruchem na drogach lokalnych (znaki drogowe, przejścia dla pieszych),

14)wyznaczanie miejsc do handlowania na terenie miasta i przeprowadzania kontroli,

15)wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w odniesieniu do imprez odbywających się na obszarze gminy,

16)współpraca z organami porządku publicznego w ramach wykonania programu

17/wykonywanie zamówień publicznych,

18/naliczanie i pobieranie opłat adiacenckich i opłaty planistycznej,

19/wykonywanie zadań wynikających z porozumienia ze Starostwem,

20/wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.

21/wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

 

REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY  ŚRODOWISKA  I  GOSPODARKI  GRUNTAMI

 

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:

1/ oznaczanie i prowadzenie rejestru nieruchomości zasobów komunalnych,

2/ wnioskowanie ustalenia cen za grunty, budynki, lokale i inne urządzenia komunalne, przeprowadzanie przetargów na zbywanie mienia komunalnego,

3/ prowadzenie spraw z zakresu zbywania, nabywania i wydzierżawiania, najmu, zamiany, oddawania w użytkowanie i zarząd nieruchomościami komunalnymi,

4/ komunalizacja mienia i współdziałanie w tym zakresie ze Starostwem, Urzędem Wojewódzkim i Sądami Powszechnymi,

5/ prowadzenie spraw związanych z nadaniem numerów porządkowych nieruchomości oraz nazewnictwa placów, osiedli i ulic,

6/ wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,

7/ opracowywanie gminnych planów rozwoju rolnictwa w oparciu o założenia Rady oraz jej komisji,

8/ współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin,

9/ współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,

10/współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji melioracyjnych,

11/wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,

12/zapewnienie należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku na terenie gminy i miasta,

13/prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, ochrony złóż surowców mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniem oraz wykonywania kontroli w tym zakresie,

14/podejmowanie działań w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,

15/opiniowanie wniosków w sprawie zagospodarowania stref ochronnych oraz lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych dla środowiska,

16/nadzór nad zadrzewieniem i zalesieniem oraz pozyskiwaniem drewna z zadrzewień i lasów nie stanowiących własności państwa,

17/prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierząt,

18/wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

19/tworzenie i utrzymanie terenów zielonych.

 

GMINNE  CENTRUM  REAGOWANIA

 

Centrum to składa się z następujących grup roboczych o charakterze stałym:

a)grupy planowania cywilnego,

b)grupy monitorowania, prognoz i analiz,

Zadania grup roboczych będą określone w odrębnym zarządzeniu o powołaniu Gminnego Zespołu Reagowania.

 

 

 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
 
 
 
 
Urząd Gminy i Miasta Drzewica, ul. Staszica 22 26-340 Drzewica tel. 048-375-60-91 fax 048-375-66-41 e-mail ugm@drzewica.pl
Copyright © Urząd Gminy Drzewica
CMS S@M CONCEPT Intermedia
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.