Dzisiaj jest:  22 Lipca 2019   Imieniny: Magdaleny, Mileny
     
Strona Główna
Strona Główna
Historia
Drzewica
Urząd Gminy i Miasta
Rada Gminy i Miasta
Gospodarka
Oferta turystyczna
Klaster Przemysłowy COP
Kultura
Fundusze unijne
Oświata
Przedszkole
Szkoły Podstawowe
Gimnazjum
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Informacje ZEAS
Dofinansowanie zakupu podręczników rok szkol. 2013/2014
Linki
Kontakt
Odpady po nowemu
 

Wrota Regionu Łódzkiego

 
Liczba odwiedzin
.:  10547390  :.
 
Dofinansowanie zakupu podręczników rok szkol....

                                               

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w: klasach I-III lub V szkoły podstawowej, klasach I-III lub V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego, klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

         Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę  nie przekracza 539 zł netto.

         W 2013 r. pomoc dla dodatkowej grupy uczniów, (w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczeń uczęszcza), którzy nie spełniają żadnego z powyższych kryteriów może stanowić 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych. Do omawianej grupy są włączeni uczniowie klas I szkoły podstawowej oraz szkoły muzycznej I stopnia.

Ponadto pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym,   z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,z upośledzeniem umysłowym   w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów   i szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych.

Uczniowie gimnazjum mogą korzystać z pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych tylko w przypadku posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna”   bez względu na dochód na jednego członka rodziny.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów słabowidzących, niesłyszących,           z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,                         z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia   o potrzebie kształcenia specjalnego (zamiast zaświadczenia o  wysokości dochodów).

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w terminie od 02.09.2013r. do 09.09.2013r.

Dyrektor szkoły przekazuje informacje o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem do organu  prowadzącego szkołę (w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy burmistrzowi, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły).

Druki wniosków można pobrać w sekretariatach szkół, w Urzędzie Gminy i Miasta      w Drzewicy, pok. 21 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (www.drzewica.pl).

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu realizacja zwrotu rodzicom kosztu zakupu podręczników (w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym- także kosztu zakupu książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych), po przedłożeniu dowodu zakupu, nastąpi do dnia 22 listopada 2013 r.

Więcej informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów, w proponowanych formach dofinansowania zakupu podręczników, można uzyskać w sekretariatach szkół   i na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

 
                                                                          Burmistrz

                                                          Gminy i Miasta w Drzewicy

 

                                                            mgr Janusz Reszelewski

 
Załączniki
 Ogłoszenie
 Instrukcja do wniosku Nr 1
 Instrukcja do wniosku Nr 2
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
 
 
 
 
Urząd Gminy i Miasta Drzewica, ul. Staszica 22 26-340 Drzewica tel. 048-375-60-91 fax 048-375-66-41 e-mail ugm@drzewica.pl
Copyright © Urząd Gminy Drzewica
CMS S@M CONCEPT Intermedia
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.