Dzisiaj jest:  17 Sierpnia 2019   Imieniny: Anity, Elizy
     
Strona Główna
Strona Główna
Historia
Drzewica
Urząd Gminy i Miasta
Rada Gminy i Miasta
Gospodarka
Oferta turystyczna
Klaster Przemysłowy COP
Kultura
Fundusze unijne
Oświata
Przedszkole
Szkoły Podstawowe
Gimnazjum
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Informacje ZEAS
Linki
Kontakt
Odpady po nowemu
 

Wrota Regionu Łódzkiego

 
Liczba odwiedzin
.:  10661321  :.
 
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia...
Z dniem 1 września 2012 roku zmieniły się warunki dofinansowania  kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli  z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

           Najważniejsza zmiana wiąże się z dodaniem ust. 11 do art. 70 b ustawy z dnia 7 września     o systemie oświaty, który nakazuje traktować dofinansowanie jako pomoc de minimis.

 

           Zgodnie ze znowelizowanym art. 70 b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę   w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1.      pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada  kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w  przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2.      młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

Od 1 września 2012 roku pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę  o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

1.      w przypadku nauki zawodu – 8 081 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym   36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się  w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2.      w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania będą podlegać waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania wynosi co najmniej 105 %.

Z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana została struktura szkolnictwa zawodowego. W zreformowanym systemie wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia, nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych.

            Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika- ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie wypłacane, na mocy przepisów przejściowych, najdłużej do 31.12.2014 r., w kwocie 4 587 zł (przy okresie kształcenia wynoszącym 24  miesiące).

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Termin składania dokumentów: Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie    z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie nowa regulacja zawarta w art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu  Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r. str.5).

Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L  379/5 z 28.12.2006) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

            Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60 poz. 278 ze zm.) w §3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem (dofinansowanie przyznaje wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika).

            Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków  z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Wymagane dokumenty:
I.                   Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1.      kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub  osobę prowadzącą zakład  w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy wymagane  (dodatkowo,  w przypadku gdy naukę zawodu prowadzi osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy, kopię umowy o pracę lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej);

2.      kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

3.      kopię dyplomu, świadectwa  potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie przez  młodocianego odpowiedniego egzaminu lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu ;

4.      kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;

5.     wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis (kopie), jakie wnioskodawca otrzymał  w roku,  w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo  oświadczenie   o wielkości pomocy  de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie ,

6.     wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (Dz. U.  z 2010r. Nr 53 poz.311);

7.      sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (kopie), sporządzanych zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), jeżeli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości  zgodnie z w/w ustawą ;

8.     w przypadku  nie prowadzenia pełnej rachunkowości należy przedłożyć kopie dokumentów finansowych z których wynikać mogą informacje o sytuacji ekonomicznej pracodawcy             (np. dokumenty potwierdzające brak zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym);

9.      kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia (w przypadku zmiany umowy),

10.  kopię umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),

11.  pełnomocnictwo jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,

12. kopia dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności                             w przypadku spółek  (KRS, kopia umowy spółki).

 * (kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem)

W załączeniu (druki do pobrania):

1.      Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

2.      Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem  w sprawie przygotowania zawodowego.

3.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz.311),(Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz Instrukcja wypełniania tabeli  w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis).

4.      Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis,

5.      Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,

6.      Wykaz otrzymanej pomocy de minimis,

7.      Oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości rachunkowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 48 375 79 80
 
Załączniki
 Zawiadomienie o zawarciu umowy
 Wykaz otrzymanej pomocy de minimis
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
 
 
 
 
Urząd Gminy i Miasta Drzewica, ul. Staszica 22 26-340 Drzewica tel. 048-375-60-91 fax 048-375-66-41 e-mail ugm@drzewica.pl
Copyright © Urząd Gminy Drzewica
CMS S@M CONCEPT Intermedia
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.